За фирма "Вебер-2002"

ИЗМЕРВАНИЯ ЧАСТ ЕЛЕКТРО:

 – Заземителни уредби

– Мълниезащитни уредби,

– Импулсно съпротивление на почвата,

– Импеданс на контура фаза

– защитен проводник,

– Прекъсвачи зазащитно изключване (Дефектнотокови защити),

– Изолация на кабели и съоръжения

Фирма ВЕБЕР разполага с електро лаборатория за трасиране и откриване на повреди на кабелни линии.

ИЗМЕРВАНИЯ ЧАСТ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА:

– Вентилационни инсталации,

– Осветеност, – Микроклимат (температура, влажност, скорост на движение на въздуха),

– Шум в работна и околна среда