Услуги

Измервания част електро

 • заземителни уредби
 • мълниезащитни уредби
 • импулсно съпротивление на почвата
 • импеданс на контура “фаза – защитен проводник”
 • прекъсвачи за защитно изключване – ДТЗ
 • изолация на кабели и съоръжения

Част физични фактори на средата

 

 • вентилационни инсталации
 • осветеност
 • микроклимат (температура, влажност, скорост на движение на въздуха)
 • шум в работна и околна среда

Допълнителни дейности

 

 • Трасиране и откриване на повреди на кабелни линии
 • проектиране на електрически инсталации
 • изграждане на електрически инсталации
 • изготвяне на договор с трудова медицина
 • оценка на риска