Нормативни

 • КОДЕКС НА ТРУДА
 • ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
 • Наредба № 3 от 09.06.2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
 • Наредба № 4 от 22.12.2010 г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
 • Наредба 16-116/08.02.2008 г. на МИЕ за ТЕЕ за техническата експлоатация на енергообзавеждането;
 • Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;
 • Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;
 • Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини;
 • Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
 • Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
 • Наредба №6/15.08.2005 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
 • Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;
 • Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;
 • Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
 • Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 • Наредба №6 / 26.06.2006 г. за показателите за шум в околна среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на пoказателите за шум в околна среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на човека;
 • Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
 • Наредба № 49/ДВ бр.7,1976 г. – За изкуствено осветление на сградите;
 • Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;
 • Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;
 • Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини;
 • Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
 • Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
 • Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;
 • Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 9 ноември 2010г.;
 • Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;
 • НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • БДС 12.3.018.82 – Вентилационни инсталации. Методи за аеродинамични изпитвания;
 • БДС 14308-77 – Защита срещу поражения от електрически ток. Мероприятия за защита срещу индиректен допир при напрежение до 1000 V;
 • БДС 14776-87 - Работни места в производствени помещения. Санитарно хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване;
 • БДС 16686-87 - Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите;
 • БДС ISO 1999 - Акустика. Определяне въздействието на шума при работа и оценяване увреждането на слуха, причинено от шум;
 • БДС 15471 – Шум. Методи за измерване и оценка в помещения на жилищни, обществени сгради и населени места;
 • БДС EN 12464-1:2011 – Светлина и осветление. Осветление на работни места;
 • Методически указания 40-85 – Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление;